ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ SOS ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016, ΩΡΑ 5.00 μ.μ. – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Äéáìáñôõñßá ôïõ ÐÁÌÅ, ìå êáôÜëçøç ôïõ Æáððåßïõ ÌåãÜñïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ 16 Óåðôåìâñßïõ 2016, üðïõ åðñüêåéôï íá óõæçôçèåß ôï ìÝëëïí ôçò åñãáóßáò óå äéåèíÝò óõíÝäñéï ðïõ äéïñãáíþíåé ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ìå èÝìá ôéò ÓõëëïãéêÝò Äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ôï ÌÝëëïí ôçò Åñãáóßáò ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôùí õðïõñãþí Åñãáóßáò ôçò Áõóôñßáò êáé ôçò Ðïñôïãáëßáò, áíþôåñùí óôåëå÷þí áðü ôï ÄéåèíÝò Ãñáöåßï Åñãáóßáò, Åõñùâïõëåõôþí, óôåëå÷þí ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, åêðñïóþðùí ôùí ìåãáëýôåñùí åèíéêþí åõñùðáúêþí óõíäéêÜôùí êáé ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé áêáäçìáúêþí. (EUROKINISSI//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [317.14 KB]

Αθήνα, 14/12/016

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ SOS

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016, ΩΡΑ 5.00 μ.μ. – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Η Ομοσπονδία μας στηρίζει και συμμετέχει στο αυριανό μεγάλο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις όλης της χώρας, ενάντια στη δραματική και συνεχή μείωση των συντάξεων.

Οι σημερινοί εργαζόμενοι, μαζί με τους συνταξιούχους, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

  • Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.
  • Κατώτερη σύνταξηστα 600 ευρώ.
  • Χορήγηση κανονικήςκαι σε μόνιμη βάση 13ης και 14ης σύνταξης.
  • Διατήρηση του ΕΚΑΣ.
  • Επιστροφήόσων χρημάτων έχουν αφαιρεθεί όλο αυτό το διάστημα από τη μείωση των συντάξεων.

 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΩΡΑ 5.00 μ.μ.

ΟΙΥΕ

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment