ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Το στρατηγικό σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη «Ευρώπη 2020»: Τάσεις, προοπτικές και η θέση της Ελλάδας

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

http://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2016/07/MELETH-40_28-07-16-6—pdf_final.pdf

Το «Ευρώπη 2020» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης ύστερα από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το ζήτημα που εγείρεται είναι αν μπορεί το σχέδιο «Ευρώπη 2020» να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να σκιαγραφήσει την πρόοδο των ευρωπαϊκών κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων που έθεσε το σχέδιο «Ευρώπη 2020». Αποτυπώνεται συγκριτικά η θέση και οι προοπτικές της Ελλάδας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια και την απασχόληση, εμφανίζει εξαιρετικά μικρές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται χαμηλά στο δείκτη «Ευρώπη 2020». Για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο η μεθοδολογία κατασκευής σύνθετων δεικτών, ώστε να χτιστεί ένας σύνθετος δείκτης που αξιοποιεί τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το «Ευρώπη 2020». Για να διευρυνθούν σε βάθος οι παράγοντες που καθορίζουν την πρόοδο και την εξέλιξη των στόχων για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, πραγματοποιείται στατιστική συσχέτιση του δείκτη «Ευρώπη 2020» με τους δείκτες ποιότητας διακυβέρνησης, παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, παγκοσμιοποίησης, ανθρώπινης ανάπτυξης και με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από την ανάλυση εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, ο έλεγχος της διαφθοράς και η λογοδοσία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την πρόοδο του στρατηγικού σχεδίου «Ευρώπη 2020». Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάγκη επανασχεδιασμού της στρατηγικής και της χωρικής εξειδίκευσης με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και ταυτόχρονα την ανάγκη η Ελλάδα να εντείνει την προσπάθεια.

Κοινοποίησε το: