Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Ομάδας Έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Ομάδας Έργου

 «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος προτίθεται να προετοιμάσει και να υποβάλλει πρόταση – αίτηση χρηματοδότησης ως Δυνητικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β΄ Κύκλος)» του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Προσαρμογή επιχειρήσεων, εργαζομένων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και του Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή επιχειρήσεων, εργαζομένων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21-09-2018 (Κωδικός Πρόσκλησης 110, Α/Α ΟΠΣ 3319)
Αντικείμενο της Πράξης θα είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα, που θα επιλεγούν και προβλέπει την:
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων,
 • Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα αντικείμενα και αντικείμενα που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας,
 • Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
 2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
 Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21.09.2018 Πρόσκληση, με κωδικό 110 και α/α ΟΠΣ 3319, και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)», όπως ισχύει.
β) το άρθρο 12 της YA 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
γ) το Σύστημα Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας της Ομοσπονδίας,
δ) την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα και αποφασίστηκε η δημοσίευση της,
 απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ως Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου.
Η σύμβαση αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων (παραδοτέα), όπως αποτυπώνονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ειδικότερα, τα καθήκοντα / αρμοδιότητες του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου περιλαμβάνουν:
 • Εκπροσωπεί τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή.
 • Έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού και εποπτείας του Έργου.
 • Ελέγχει την πρόοδο του έργου από την άποψη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των ειδικότερων όρων ή περιορισμών που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Επικοινωνεί με τους Αναδόχους για την επίλυση ζητημάτων επιτελικού χαρακτήρα.
 • Ενημερώνει την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του έργου.
3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού. Παρέκκλιση από τον κανόνα αυτόν μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση έλλειψης συμμετοχής ενδιαφερομένων και μόνο για το κριτήριο επαγγελματικής εμπειρίας.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Επαρκής επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό έργων ή / και τήρηση διαδικασιών ή / και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων ή  αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών έργων.
 • Εμπειρία ως υπεύθυνος έργου ή αναπληρωτής υπεύθυνου έργου τελικού δικαιούχου ή αναδόχου έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων απευθείας από την ΕΕ. Απαιτείται να περιλαμβάνεται εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων που περιλαμβάνουν κατάρτιση ή/και συμβουλευτική ή/και πιστοποίηση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητες παρουσίασης (presentation skills), διαπραγματεύσεων και επίλυσης προβλημάτων.
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση του πλαισίου των δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
 • Αρίστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διευκρινίζεται ότι η συναφής εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί σε έργα όλων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί για λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, με σύμβαση έργου διάρκειας η οποία θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης και αντίστοιχα την ημερομηνία λήξης της πράξης (εφόσον αποτελέσει μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν τροποποίησης της πράξης).
 Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή του στελέχους θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης και θα καταβάλλεται περιοδικά και απολογιστικά με την υποβολή Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης και των παραδοτέων που συνδέονται με τα καθήκοντα / αρμοδιότητες  που το στέλεχος αναλαμβάνει. Το συμφωνηθέν ποσό θα περιλαμβάνει τις πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, εργοδοτικές εισφορές  καθώς και το Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του στελέχους σε καθεστώς Φ.Π.Α.
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα, έως την ημερομηνία ώρα λήξης της προθεσμίας.
 • Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
 • Η Ομοσπονδία απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η διαδικασία επιλογής δεν έχει τον χαρακτήρα διαγωνιστικής διαδικασίας και η Ομοσπονδία οφείλει να λειτουργήσει καλόπιστα και με δίκαιη κρίση και να επιλέξει τις προτάσεις, που κρίνει πιο συμφέρουσες στη βάση της συμβατικής του ελευθερίας.
 • Η Ομοσπονδία αξιολογεί τα «Επιθυμητά Προσόντα» των υποψηφίων που πληρούν  τα «Απαιτούμενα Προσόντα», με βάση την επαγγελματική και επιστημονική  συγκρότηση των ενδιαφερομένων, στον βαθμό που καλύπτουν τα απαραίτητα και επιθυμητά  προσόντα, που αντιστοιχούν σε κάθε κωδικό και τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.
 • Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα προσόντα τους και στη συνέχεια όσοι/ες πληρούν τις προδιαγραφές θα κληθούν σε συνέντευξη,
 • Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη μόνο εκείνους του ενδιαφερόμενους, που κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα.
 • Η τελική επιλογή του υποψηφίου θα γίνει  από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, βάσει αξιολόγησης συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η Ομοσπονδία δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της Ομοσπονδίας την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της Πράξης.
Επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη σύμβασης. Διατηρεί το δικαίωμα επιλογής οποιουδήποτε από τους ενδιαφερόμενους, των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της πρόσκλησης, εφόσον είναι μεταξύ τους συγκρίσιμοι και κανένας από αυτούς δεν υπερτερεί εμφανώς έναντι του άλλου.
Όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν, προκειμένου να υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία / δικαιολογητικά (αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κοκ.)  και να προσέλθει για την υπογραφή  της σύμβασης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων, θα διερευνηθούν 3 άξονες, που θα καθοδηγήσουν την απόφασή για την επιλογή του πλέον κατάλληλου ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα θα διερευνηθούν:
 1. η εμπειρία και οι γνώσεις των ενδιαφερομένων, στοιχεία καθοριστικά στην κατανόηση των απαιτήσεων της Πράξης (δομή, λειτουργία, ομάδα στόχος, επιδιωκόμενα αποτελέσματα κλπ),
 2. το προφίλ προσωπικότητας τους, το επίπεδο κατανόησης του περιβάλλοντος εργασίας καθώς και του πεδίου εφαρμογής της Πράξης, στοιχεία καθοριστικά για την επιτυχία ή όχι του κάθε υποψήφιου στα καθήκοντα  που θα αναλάβει,
 3. το επίπεδο λειτουργικής ευελιξίας του (δηλαδή την ικανότητα του να εκτελέσει διαφόρων ειδών έργα ή να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων παράλληλα).
Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για την επιτυχή συγκρότηση της ομάδας έργου από στελέχη των οποίων το προφίλ συμπεριφορών και ο βαθμός λειτουργικής τους ευελιξίας  να ταιριάζει με αυτό του ρόλου που θα αναλάβουν.
 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:
 1. Να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα 1)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή εμπειρία.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα (βλ. Υπόδειγμα 2).
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , μέχρι τις 25/10/2018 και ώρα 15:30, με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment